Brands we distribute

View all brands

บริษัทขายเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ นำเข้า จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์, เครื่องแก้ว,สารเคมี

บริษัทขายอุปกรณ์ห้องแลป, ขายอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ, บริษัทขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์,เครื่องสกัดสาร ,เครื่องวัดการละลายยา,ขายเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ,ขายเครื่องวัดฝุ่น,ขาย สารเคมีห้องแลป,เครื่องวัดก๊าซ ,ขาย Raman Spectrometer